תוכניות מימון

תמונת הרכב
select icon

select icon
תנאים ותקנון
 • הריבית בהלוואה זו הינה ריבית משתנה והתשלום החודשי משתנה בהתאם לשינויים בגובה ריבית הפריים.
 • התשלום החודשי כולל ריבית בגין עסקת התשלומים ובגין תשלום בסוף תקופה.
 • כל החישובים הינם סימולציות בלבד, ואינם מחייבים את הגוף המממן ו/או את לקס מוטורס בהעמדת ההלוואה ו/או באופן החישוב ו/או ההחזר החודשי והינם כפופים לאישור בפועל של הגוף המממן.
 • מחיר הרכב המצוין במסמך זה כולל מע"מ ואינו סופי. המחיר העדכני יקבע על פי מחירון החברה התקף בעת ביצוע התשלום המלא ובכפוף לחתימה על הזמנת רכב שתנאיה מהווים חלק בלתי נפרד מהרשום במסמך זה. מועד אספקה משוער, כמו גם תנאים נוספים, יקבעו בעת חתימתך על ההזמנה.
 • הצעת מימון זו אינה סופית, הריבית העדכנית תיקבע ותאושר על ידי הגורם המלווה ובכפוף לאישור ההלוואה באמצעות הגורם המלווה.
 • הצעת עסקת המימון תקפה ל - 7 ימים בלבד ומימושה מותנה בזמינות הרכב והאביזרים הנלווים במלאי לתשלום. סכום המקדמה ישולם ישירות למשווק "לקס מוטורס".
 • בהתאם לתעריפון העמלות של הגורם המלווה וכפי שיעודכן מעת לעת.
 • לקס מוטורס אינה מתחייבת להעמדת מימון והדבר נתון לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הגוף המממן.
 • לקס מוטורס לא תישא בכל אחריות ו/או נזק נכל סוג שהוא בקשר עם השימוש במחשבון וההסתמכות עליו.
 • אין לראות בנתונים משום המלצה או יעוץ או הבעת דעה בקשר לכדאיות רכישת רכב באמצעות מימון ו/או באיזה מהמסלולים המוצגים במחשבון. השימוש במחשבון מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאים לעיל.
 • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • ט.ל.ח.